Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden staan tevens gepresenteerd op de balie in de praktijk.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht om het tarief van de betreffende behandeling in rekening te brengen bij de patiënt. De tarieven staan gepresenteerd op zowel de balie in de praktijk als hier op onze website.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertiendagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeerd de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigd hoofdsom -of over het restant daarvan- de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt/cliënt na een betalingsherinnering nog in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerder met de wettelijke rente, met een minimum van €23,00 alles exclusief omzetbelasting.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn FWV, door ons gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, onder nummer 6/2005. De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut patiënt” van het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het KNGF. Zoals voorgeschreven door de overheid, zijn binnen onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:

 -   De WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst)
 -   Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
 -   AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)   

Onze privacyverklaring kunt u hier vinden op onze website

Voorwaarden Medische trainingstherapie

Algemene informatie:
 -   De duur van de training bedraagt 1 uur en het volgen van de training is altijd op afspraak
 -   Tijdens algemeen erkende feestdagen is Fysiomaatwerk Den Bosch dicht 
 -   Trainers begeleiden veelal dezelfde oefengroepen zodat de kwaliteit, directe betrokkenheid en duidelijkheid gewaarborgd blijft. De oefengroepen zijn relatief klein met gemiddeld 5 personen   

Huisregels:
 -   Bij verhindering graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden. Dit kan door te bellen met Fysiomaatwerk Den Bosch (6429572) of door een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Ook kunt u zich afmelden via email naar denbosch@fysiomaatwerk.nl
 -   Als u zich minimaal 24 uur voor uw geplande trainingstijd afmeldt, mag de training binnen 5 werkdagen ingehaald worden 
 -   U mag de trainingszaal alleen betreden met schone sportschoenen   
 -   Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht
              

Abonnementen:
 -   De kosten voor de verschillende abonnementen kunt u opvragen bij Fysiomaatwerk Den Bosch
 -   U gaat akkoord met een abonnement voor een duur van 3 maanden 
 -   Er is sprake van een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de einddatum van uw abonnement   
 -   De ingangsdatum en de einddatum van het abonnement staan vermeld op uw trainingskaart
              
 -   U kunt uw abonnement niet tussentijds beëindigen. Uw afwezigheid, door welke oorzaak dan ook, ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en geeft geen recht op enige vermindering van het abonnementsgeld
 -   In geval van langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het abonnement tijdelijk opgeschort worden. Dit kan alleen in overleg met uw trainer. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring
 -   Uw betalingsverplichting wordt opgeschort door de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van uw abonnement wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting 
 -   Alle abonnementen zijn individueel en niet overdraagbaar aan anderen   
 -   Bij start van uw abonnement gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
            

Betaling:
 -   U kunt uw abonnementsgeld bij aanvang van uw trainingsperiode overmaken naar Fysiomaatwerk Den Bosch. U ontvangt hiervan een nota met het totale bedrag dat u onder vermelding van het declaratienummer kunt overmaken

Aansprakelijkheid:
 -   Fysiomaatwerk Den Bosch is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Fysiomaatwerk Den Bosch of haar medewerkers