Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Fysiomaatwerk Den Bosch. Deze dient om inzicht te krijgen in uw rechten en privacy. Verder op deze pagina is ook een verklaring geschreven voor jongeren, deze is makkelijker leesbaar. Mocht u vragen hebben over uw privacy of deze verklaring kunt u deze altijd aan ons stellen.

Als praktijk is het noodzakelijk om uw medische en administratieve gegevens bij te houden. Op deze manier kan uw behandeling zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht van de patiënt of cliënt. Indien u noodzakelijke persoonlijke gegevens niet wilt delen kunnen wij u niet in behandeling nemen. Wij maken gebruik van VECOZO als bron van informatie, op deze manier verkrijgen we gegevens over uw zorgverzekering, BSN en gegevens als; Naam, adres en woonplaats.

Richard en Monika Craamer zijn als eigenaar van de praktijk de verwerkingsverantwoordelijke, Bart van Dinther draagt zorg voor de privacy als Functionaris Gegevensbescherming. Zij kunnen bereikt worden via het praktijknummer (073-6429572). Indien u een klacht wilt indienen kan u contact opnemen met deze personen.

Indien u bij ons in de praktijk behandeld wordt gaat u een behandelovereenkomst met ons aan. Op deze grondslag; “wettelijke plicht”, werken wij met uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij werken met persoonlijke/bijzondere gegevens waarvoor wij de nodige privacy-maatregelingen  hebben genomen.

Uw gegevens zijn bij ons in bewaring, deze zullen niet gedeeld worden met andere partijen zonder uw toestemming. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en zullen vervolgens vernietigd worden.

Wij hechten veel belang aan de privacy van gebruikers van onze services en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal regels volgens de AVG.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere therapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Ook deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en zullen alleen het dossier inzien op het moment dat dit noodzakelijk is, zoals voor waarneming bij vakantie of ziekte van uw eigen therapeut.

Indien we een collega uit de praktijk om advies vragen over u, dan wordt vooraf aan u om goedkeuring gevraagd om de collega het dossier in te laten zien.

U heeft het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen.

U heeft het recht heeft om een verzoek in te dienen om gegevens uit uw dossier te laten verwijderen wij zullen hieraan voldoen tenzij dit wettelijk niet toegestaan is. 

U mag te alle tijden een verzoek indienen om uw eigen persoongegevens mee te nemen. Als praktijk zorgen wij dan voor een leesbaar document en zullen u dat altijd binnen 2 weken overhandigen.

Als therapeut is het soms wenselijk contact te zoeken met andere zorgspecialisten of betrokkenen, dit zal altijd in overleg gebeuren met u. Indien u dit liever niet heeft dan zal dit niet gebeuren.

Gegevens die te maken hebben met de behandeling, ook risico- en prognostische factoren, worden in het medisch dossier opgeslagen.

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens. Deze gegevens zullen nooit tot u te herleiden zijn.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Dit kan via de functionaris voor de gegevensbescherming van patiënten; Bart van Dinther. Indien afwezig: Richard of Monika Craamer.

Ons beleid, de procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en internetzorginformatiesystemen. Is bij ons geregeld en gericht op onze handleiding AVG. Al onze systemen voldoen aan de veiligheidseisen van de NEN-7510.

Privacyverklaring jongeren

Als fysiotherapiepraktijk is het nodig om persoonlijke gegevens zoals medische gegevens bij te houden. Dit is nodig om als therapeut te kunnen behandelen.

Op het zamelen van deze gegevens is de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels over hoe we moeten omgaan met deze gegevens, wat bewaren we aan gegevens? Hoe lang? En waarom? 
Helaas kunnen we je niet goed behandelen als je de nodige informatie niet met ons wilt delen. Natuurlijk mag je zelf kiezen wat je met ons deelt.

Bij ons de praktijk zijn Richard en Monika Craamer (verantwoordelijk als eigenaar) en Bart van Dinther (Functionaris Gegevensbescherming) de personen die gaan over het in de gaten houden van dit proces. Je kunt ons bereiken via het praktijknummer (073-6429572). Ook als je klachten hebt kan je contact opnemen.

Als je bij ons in de praktijk komt dan gaan we samen werken aan een “overeenkomst” we werken dan samen in vertrouwen met elkaar. Om dit vertrouwen te kunnen bewaken hebben wij in de praktijk veel regels gemaakt. Je gegevens zullen bij ons in de praktijk 15 jaar bewaard worden, daarna worden deze gegevens vernietigd.

Wij hechten veel belang aan de privacy. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld:

Naast je eigen fysiotherapeut zijn er nog een aantal andere personen die bij jouw gegevens kunnen. Denk bijvoorbeeld aan andere therapeuten of stagiaires. Deze mensen hebben ook een plicht om alle gegevens geheim te houden.

Als we willen overleggen met iemand anders (bijvoorbeeld een collega of je huisarts) zullen we dit altijd in overleg doen met jou, als je niet wilt dat er overlegt wordt dan doen we dan niet.

Als patiënt heb jij het recht om iets in je dossier in te zien, te veranderen of te laten verwijderen (alleen als dit mag van de wetgeving). Ook mag je altijd je dossier mee vragen. Wij zorgen dan dat je in 2 weken een leesbaar dossier kunt meenemen.

Omdat veel gegevens van belang kunnen zijn voor je behandeling, vragen we veel informatie, dit kan bijvoorbeeld ook gaan over je hobby’s, school, ouders en dergelijke.

Als je onder 16 jaar bent hebben we ook schriftelijke toestemming nodig van je ouders om je te mogen behandelen.

Je gegevens kunnen soms ook gebruikt worden om de kwaliteit van onze praktijk te verbeteren. Je gegevens worden dan anoniem gebruikt.

Je gegevens worden niet aan andere gegeven, ook niet aan familie. Pas als jij zelf of je ouders daar toestemming voor geven.

We maken gebruik van veilige computersoftware. Deze werkt met de hoogste veiligheidsnormen en dat zorgt er voor dat het risico op internetproblemen/lekken/hacken zo klein mogelijk is.